Właścicielem sklepu internetowego jest firma:
TONERY-WARSZAWA.PL
Stanisława Staszica 16
01-188 Warszawa
Nip 5221998672

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego

Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.

Informacje o Produktach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.

W razie jakikolwiek pytań czy wątpliwości proszę składać zapytania pod adresem e-mail: sklep@tonery-warszawa.pl lub telefonicznym (22) 862-47-74 lub 668 026 746.

Zamówienia:

 1. Zamówienie może zostać złożone poprzez sklep internetowy, e-mailem sklep@tonery-warszawa.pl
 2. Zamówienia przyjmowane do realizacji są w dni robocze.
 3. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu e-mailowym przez TONERY-WARSZAWA.PL złożonego zamówienia.
 4. Zarówno kontrahent, jak i TONERY-WARSZAWA.PL  mogą, po uzgodnieniu z drugą stroną, zmieniać, modyfikować i anulować zamówienia.

Dostawa:

 1. Zamówiony towar dostarczany jest kontrahentowi za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika,lub po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru osobistego w siedzibie sprzedającego.
 2. Kontrahent w momencie złożenia zamówienia ma możliwość wyboru sposobu dostawy.
 3. Miejscem dostawy jest miejsce wyznaczone przez kontrahenta w zamówieniu.
 4. Kontrahent w momencie odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia jego stanu i w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub/i opakowania żądać spisania protokołu uszkodzenia w obecności kuriera doręczającego.
 5. Jeżeli Kontrahent posiada informację o znacznym opóźnieniu, uszkodzeniu lub fakcie utraty przesyłki, zobowiązany jest poinformować nas o tym.
 6. Realizujemy zamówienia w dni robocze dotyczy również godzin odbiorów osobistych.

Płatności:

 1. Wszelkie dostępne formy płatności są wyszczególnione w momencie składania zamówienia.
 2. Faktury doręczane są razem z towarem w formie papierowej lub w inny uzgodniony z kontrahentem sposób.
 3. Jeżeli Kontrahent jest w posiadaniu zamówionego towaru, a nie otrzymał faktury lub dane na fakturze się nie zgadzają, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym sprzedającego.

Gwarancja:

 1. Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski, a naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane poza jej granicami.
 2. Produkty sygnowane marką TONERY-WARSZAWA objęte są gwarancją na okres 2-lat. Produkty innych producentów objęte są gwarancją wyłącznie producenta i ich zakres, czas trwania, sposób rozpatrywania i realizacji ewentualnych napraw - jest uzależniony od gwaranta, a firma TONERY-WARSZAWA.PL jest tylko pośrednikiem w niezbędnym do zrealizowania reklamacji w kontakcie między podmiotami.
 3. Niewłaściwe użytkowanie, przechowywanie zakupionego towaru - może być przyczyną utraty gwarancji, o ile pozostają w adekwatnym związku przyczynowym.

Reklamacje:

 1. W przypadku stwierdzenia wady produktu, kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacyjnego jest przesłanie na adres e-mail lub w inny, wskazany przez sprzedającego sposób, informacji o wadzie, dacie zakupu i numerze zamówienia.
 3. Kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanych produktów wraz z wypełnioną kartą reklamacyjną, a w przypadku zastrzeżeń co do jakości wydruku - wraz z wydrukiem kontrolnym ilustrującym wady zgłaszanego produktu.
 4. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, tonery zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w czarne torebki i zabezpieczone przed naświetleniem i uszkodzeniem w trakcie transportu. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe wskutek wadliwego opakowania reklamowanych towarów.
 5. TONERY-WARSZAWA.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najszybszym terminie nie przekraczającym 14 dni
 6. Uznając zgłoszenie reklamacyjne jako zasadne, TONERY-WARSZAWA.PL może:
  - dokonać wymiany produktu na nowy, wolny od wad
  - dokonać naprawy wadliwego produktu
  - jeżeli niemożliwe jest załatwienie reklamacji w sposób określony w ust. a i b, wystawić fakturę korygującą na wadliwe produkty i dokonać zwrotu środków na wskazane przez Kontrahenta konto.
 7. Sprzedawca ponosi koszta związane z odesłaniem reklamowanych produktów do kontrahenta o ile wada powstała z naszej strony.

Odstąpienie od umowy:

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie, z kompletną jego zawartością. Towar zwracany oraz reklamacyjny należy przesłać na adres sklepu.
 2. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dane do wykonania przelewu wraz z numerem konta. Zwrot zostanie wykonany do 14 dni.

Ochrona Danych Osobowych:

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych zawartych w zamówieniu
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
 3. Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych jest firma TONERY-WARSZAWA.PL mieszcząca się przy ul. Stanisława Staszica 16 w Warszawie.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym lub na e-mail. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 5. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy.
 6. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Sklep oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 9. Może Pani / Pan skontaktować się z naszym administratorem danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@tonery-warszawa.pl lub wysyłając pismo pod adres TONERY-WARSZAWA.PL, Stanisława Staszica 16, 01-188 Warszawa.